İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin en büyük sorunlardan biri önlenemeyen iş kazalarıdır. Son dönem verilere bakıldığında iş kazalarının ürkütücü boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için çıkartılan 6331 sayılı yasa; sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma hayatının tüm işyerlerinde sağlanması ve öncelikle ölümlü iş kazalarının sona erdirilmesi için ayrım yapılmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün […]
Devamını Oku

GYO’lar gayrimenkul sertifikası ihraç edebilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeniden düzenlenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28/05/2013 tarihili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncekine kıyasla çok sayıda değişikliğin yer aldığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde yapılan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir: GYO’ların aktif toplamının en az %51’inin gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar olarak adlandırılan gayrimenkul yatırımlarından […]
Devamını Oku

GYO’ların yatırım alanı genişletildi

SPK, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerine alınacak üst haklarının ayrı bir sayfaya ortaklık lehine daimi ve müstakil bir hak olarak kaydolunması şartı kaldırılmıştır. Böylece, tapuya tescil edilmek ve devrinde kısıtlama olmamak kaydıyla 30 yıldan kısa süreli üst haklarının da GYO’ların portföyüne alınabilmesine olanak sağlanmış ve […]
Devamını Oku

E-Ticaret Kanun Tasarısı Meclis Gündeminde

Elektronik ticaretin düzenlenmesi ve elektronik ticaret işlemlerine yasal altyapı kazandırılması amacıyla Adalet  Bakanlığı tarafından hazırlananElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı yeniden güncellenerek mecliste ilgili komisyona havale edildi. Kanun tasarısı; internet vb. her türlü elektronik ortam üzerinden yapılan e-ticareti, e-ticarete ilişkin yapılan elektronik sözleşmeleri, e-ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüğünü, e-posta gönderimini ve e-ticarete ilişkin uygulanacak parasal ceza […]
Devamını Oku

Madencilik Kanunu Değişti

‘Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yasaya göre, madencilik faaliyetlerinin yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi, gerekli görülen durumlarda, ilgili kuruluşların da görüşleri alınarak ve ruhsat verilmiş alanlarda kazanılmış haklar korunarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısıtlanabilecek. Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar, ihale yoluyla aramalara […]
Devamını Oku

Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik

8 Mayıs 2010 tarih ve 27575 sayılı resmi gazetede “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı (Seri no: I, No:41) İşbu tebliğ ile birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme işlemine esas alınacak finansal tabloların Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çevresinde hazırlanması ve Kurulun bağımsız denetim standartları çevresinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Aktiflerin […]
Devamını Oku

Asgari Halka Arz Oranı Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcının sermaye piyasalarına girmesini kolaylaştırmak, AB’ye uyumu sağlamak amacıyla “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’ni hayata geçirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hem AB mevzuatına uyumu sağlamak hem de uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ’i hayata geçirdi. Halka arzlarda asgari halka arz […]
Devamını Oku