Avukatlık Büromuz İcra İflas Hukuku alanına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Her tür hukuki ilişkinden kaynaklanan alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemleri,

 

 • Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi,
 • Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra ve İflas Kanunu uyarınca yasal takiplerin başlatılması,
 • Türk müvekkillerin yurt dışındaki alacaklarının tahsili amacıyla işbirliği içerisinde olduğumuz yurt dışında faaliyet gösteren avukatlar vasıtasıyla takiplerin yapılması,
 • Aleyhe başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması,
 • Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi,
 • Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının tesisi,
 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma,
 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
 • İlamsız takiplerin başlatılması, itirazın iptali davalarının ikamesi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması,
 • Haczin kaldırılması işlemleri,
 • Kredi sözleşmelerine veya sigorta poliçelerine dayanan ilamsız takip işlemleri.