Avukatlık Büromuz, başta özelleştirme, kamu hizmetleri, imtiyaz ve lisanslama, çevre ve şehircilik, kamu malları hukuki rejimi  konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, belediye kararlarına, nazım sınav sonucuna, KİK kararına, SPK kararına, EPDK kararına, Rekabet Kurulu kararına, Kurul kararına itiraz edilmesi ve bu hususlara ilişkin gerek iptal davaları gerekse tam yargı davalarında müvekkillerin temsil edilmesi, kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi ile kamu ihalelerine katılım konuları olmak üzere  devlet veya idari kurumların işlemlerinin iptali, idari cezaların ve idarenin sebebiyet verdiği zararlar nedeniyle elde edilen hak taleplerine ilişkin olarak  özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin devletle ilişki içinde olduğu her konuda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Ayrıca Avukatlık Büromuz, İmar Hukukunu ilgilendiren imar planları ve tadilatları, imar uygulaması [parselasyon] işlemlerinin iptali, kamulaştırma ve ecri misil davaları, kaçak yapı ve yıkım davaları,   eski eser ve sit alanları konusunda doğan uyuşmazlıklar ve imar uygulamalarının iptali davaları konusunda uzmanlaşmıştır. Bizler, imar planlarına ilişkin olarak idari davaların takibi, idari izinler ve hükümet izinleri, tapu ve kadastro gereklilikleri ve yapım izinleri kapsamında imar planları, arazi ve arsa düzenlenmesi, inşaat ruhsatı (yapı izni), iskan alınması süreci dahil olmak üzere  imar hukuku ve uygulamaları konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.