BLOG

7326 SAYILI KANUNA GÖRE DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALARIN YAPILANDIRILMASI

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak düzenlenen 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“7326 sayılı Kanun”), 9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7326 sayılı Kanun kapsamında birçok kamu alacağının yapılandırılması öngörülmüştür.

1. Kapsam

7326 sayılı Kanun ile 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayalı vergiler, bunlara ait cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları, tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, verilen tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Ancak, 1593 Sayılı Kanun, 4207 sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları 7326 sayılı Kanun kapsamından hariç bırakılmıştır. Bu cezalar dışında olup, Maliye Bakanlığınca tahsil edilen 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla takip edilen tüm alacakların aslı ve fer’i alacaklarının tümü 7326 sayılı Kanun kapsamına girmektedir. Yine 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca takip edilen, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı borçları da yapılandırma kapsamındadır.

2. İlk Derece Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan Vergi ve Cezalar

30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki (gelir, kurumlar, katma değer vergisi vb.) tüm vergiler, gümrük vergisi, ecrimisil, idari para cezaları, vergi aslına bağlı olmadan kesilen cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları), gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezaları, vergi kaçakçılığı suçuna iştirak nedeniyle kesilen cezalar gibi alacaklar hakkında ilk derece yargı mercileri nezdinde 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi ve cezalar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusu yapılabilecektir.

Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarla ilgili olarak;

 • Vergi/Gümrük vergilerinin asıllarının %50’si ödenecek,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezası (vergi ziyaı cezası)/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük, özel usulsüzlük) % 25’i ödenecek,
 • Faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, vergi aslının ödenecek olan %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

3. İstinaf, Temyiz ve Karar Düzeltme Aşamasındaki Vergi ve Cezalar

İdari yargılama usulünde yerleşik bazı ifadeler 7326 sayılı Kanun’da daha farklı olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda, terkin ifadesinden “davanın kabulü ve işlemin iptali”, tasdik ifadesinden “davanın reddi”, tadilen tasdik ifadesinden de “davanın kısmen kabul kısmen reddi” kararı anlaşılmalıdır.

3.1. Terkin kararı verilmesi halinde;

 • Vergi/Gümrük vergilerinin asılları ilk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin/gümrük vergisinin %10’u ödenecek,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 10’u ödenecek,
 • Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

3.2. Tasdik veya tadilen tasdik kararı verilmesi halinde;

 • Vergi/Gümrük vergilerinin asılları tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın % 10’u ödenecek,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 50’si, terkin edilen ceza tutarının % 10’u ödenecek,
 • Faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

3.3. Bozma kararı verilmesi halinde;

 • Vergi/Gümrük vergilerinin asıllarının %50’si ödenecek,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek,
 • Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

4. Başvuru Süresi, Usulü ve İlk Ödeme Süresi

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru ilgili tahsil dairesine verilecek davadan vazgeçme dilekçeleri ile yapılacaktır.

Vazgeçme dilekçesinin tahsil dairesine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler yargı merciine gönderilecektir.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksit tutarının 30 Eylül 2021 tarihine kadar; Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek ilk taksit tutarının ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

5. apılandırmaya Başvurulması Halinde Mahkemece Verilecek Karar

7326 sayılı Kanun’un 9/13-c maddesi uyarınca, yapılandırmaya başvuran ve davalardan vazgeçen borçluların karar tarihine bakılmaksızın 9 Haziran 2021 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmayacağı öngörülmüştür.

Yargı mercileri tarafından da başvuru sonrasında “karar verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verilmesi gerekmektedir.

6. Sonuç

7326 sayılı Kanun kapsamında birçok kamu alacağının yapılandırılması öngörülmüş ve yazı içeriğinde de bu yapılandırmaların idari/vergi davaları kapsamındaki durumu incelenmiştir. Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellef/muhatapların yapılandırma sürecine ilişkin olarak muhtemel uyuşmazlıkları önleyebilmek ve hak kaybına sebebiyet vermemek adına hukuki destek almasını önemle tavsiye ederiz.

—-

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Av. Ahmet KILINÇ   [email protected]  

www.hansu.av.tr

-© Hansu Avukatlık Bürosu

Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul , şirketler, ticaret, vergi ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form