Uzmanlık Alanlarımız

Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

Türkiye, dinamik ve büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve yatırımcı dostu ortamı ile uluslararası yatırımların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir…

Enerji Projeleri Hukuku

Enerji Projeleri Hukuku, Petrol Hukuku ve Maden Hukuku alanında geniş tecrübeye sahip büromuz müvekkillerimizi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik…

Tarım ve Doğal Kaynak (Su/Maden) Hukuku

Tarım ve Doğal Kaynaklar Hukuku, tarım işletmelerinin geliştirilmesi ile toprak mülkiyeti, tarımsal gıda ve lif ürünlerinin üretimi, satışı, taşınması ve işlenmesi ile ilgili tüm yerel mevzuatı…

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Avrupa’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ve büyüyen endüstriyel üretimi…

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Avukatlık büromuz sözleşmenin değerinden bağımsız olarak, şirketlerin faaliyet ve stratejisinin devamlılığını sağlamanın yanı sıra yasal çıkarlarını korumak…

Tüketici ve Ürün/Hizmet Güvenliği Hukuku

Genel ürün güvenliği direktifine göre piyasaya sadece güvenli ürünler sunulmalıdır. Türkiye, AB üyeliği müzakere sürecinde…

Birleşme ve Devralmalar

Her bir ticari kararın yasal bir bakış açısıyla incelenmesi gerekeceğinden, şirketlerin kurumsal konulardaki faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütebilmesi için deneyimli…

E-Ticaret Hukuku / Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

İnternet, bireylerin ve şirketlerin en son teknolojik gelişmeleri kullanarak yasal işlemler yapabileceği bir alan haline gelmiştir…

Girişimcilik Hukuku ve Start-Up Şirketleri Hukuku

Avukatlık Büromuz, Girişimcilik Hukuku ve Start-Up Hukuku kapsamında sonuç odaklı bir strateji tespit edilmesi amacıyla şirketlere…

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta poliçeleri ve işbu sigorta poliçelerine dayalı talepleri kapsamakta iken tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma hasar ve/veya kayıp…

Kişisel Veri Koruma Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte, ticari faaliyet gösteren ve kişisel verileri işleyen tüm gerçek/tüzel şahısların kişisel verilerin korunması…

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul anlaşmaları hem çok yönlü finansal düzenlemeler içerdiğinden hem de doğası gereği son derece teknik özelliğe sahip olmaları sebebiyle, avukatlık büromuz…

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, riskli ve eski binaların yerini sürdürülebilir yaşam alanlarıyla değiştirilmesi ile şehir merkezleri ve tarihi mekânları iyileştirmeyi…

İdare ve Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, devletin veya bir kamu kuruluşunun özel mülkiyete konu bir taşınmazı alarak kamu yararına kullanmasını mümkün kılan yasal bir yoldur…

İmar ve Eski Eser Hukuku

Avukatlık Büromuz, imar planlarının geliştirilmesi ve değiştirilmesi, parselasyon işlemlerinin iptali, kaçak yapı ve yıkım davaları, eski eser ve sit alanları…

Vergi Hukuku – Sosyal Güvenlik ve Gümrük İnceleme Danışmanlığı ve Hukuki Uyuşmazlıklar

Türkiye’de vergi mevzuatı sürekli değişmesi sebebiyle, ulusal vergi rejimine ilişkin kişiye özel hukuki destek ulusal ve uluslararası faaliyet…

Taşımacılık ve Lojistik Hukuku

Taşımacılık ve lojistik sektörü, Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle ülkemizdeki en dinamik sektörlerinden biridir. Hızla değişen pazar koşullarına paralel olarak, taşımacılık ve lojistik sektöründeki…

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülklerin yanı sıra teknoloji hizmetleri de her türlü işletme için son derece değerlidir. Dolayısıyla, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve lisansları ile ticari markaların ve buluşların korunması hususu…

Sanat ve Müze Hukuku

Hansu Hukuk Bürosu olarak yurtiçinde ve yurtdışında sanat, müze ve kültürel varlıkları önemsiyoruz. Kapsamlı müvekkil portföyümüz, sanat ve müzeyle ilgili işlerini yürüten…

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

İşverenler, iş hukuku mevzuatına ve dokümantasyon kurallarına uymak zorundadırlar. Deneyimlerimize göre şirketler, katı dokümantasyon kurallarına uymamaları…

Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Türk Hukuku her ne kadar dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanımasa da, dernek ve vakıfların suiistimale açık yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş ve herhangi bir prosedür…

Basın ve Medya Hukuku

Günümüz dünyasında, internet ortamında bilgiye erişimin kolay olmasının yanında bilgi kirliliği nedeniyle doğru bilgilere erişim oldukça zorlaşmıştır…

Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri Hukuku

Kamu ile yapılacak ilgili ihale sözleşmeleri oldukça yoğun bir hukuki denetimden geçmesi gereken ve risklerin önceden belirlenmesi…

Konkordato ve Yeniden Yapılanma

Türkiye’de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerinde iflas erteleme kararı vermesi…

İcra ve İflas Hukuku

Türk icra mevzuatı, alacaklının sahip olduğu belgenin yasal gücüne bağlı olarak alacaklılara icra takibi ve hakları için çeşitli yasal yollar sağlar. Bu bağlamda, Türk İcra Hukuku bilindiği üzere borçludan borç tahsilatı…

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Tipik beyaz yaka suçlarına örnek olarak ücret hırsızlığı, dolandırıcılık, rüşvet, saadet zinciri faaliyetleri, ticari sırlara ilişkin yükümlülüklerin ihlalleri, zimmete para geçirme, siber suç…

Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hukuku

İlaç, tıbbi malzeme sektörü ve hastanelerin kurulması dahil olmak üzere sağlık projesi geliştirme alanında uzman bir avukatlık bürosu olarak, farmakolojik ve biyoteknolojik endüstride yer alan şirketlere…

Uluslararası Tahkim

Tahkim, yasal uyuşmazlıkların çözümü için alternatif bir yol sunmaktadır. Tahkim davalarında uyuşmazlıklara arabuluculuk etme ve müvekkilleri temsil etme konusunda kapsamlı…
Menü