BLOG

Türkiye Elektrik Piyasasında Güneş Enerji Santrallerinin [GES] Lisans Süreçleri

Türkiye’de Elektrik Piyasası;

Elektrik piyasası faaliyetleri, 4628 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda detaylı olarak düzenlenmiştir. 6446 sayılı Kanun’un 4. maddesi, Türkiye’de elektrik piyasası faaliyetlerini, üretim, iletim, dağıtım, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı ile piyasa işletimi faaliyetleri olarak sıralamıştır.  Bu faaliyetlerin bir koordinasyon içinde yürütülmesi için 4628 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek, enerji piyasasını düzenlemek ve denetlemek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuştur.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda elektrik enerjisi “iletim” faaliyetinin münhasıran Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yürütülebileceği düzenlenmiştir. Bunun dışında Elektrik piyasası faaliyetlerinin yürütülmesinde kamu-özel ayrımı yapılmaksızın, kural olarak, lisans alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeplerle kamu tüzel kişileri yanında özel hukuk tüzel kişileri de her türlü elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, ithalatı, ihracatı ve ticareti gibi faaliyetler için EPDK’dan lisans almak zorundadır.

GES Lisanslı ve Lisanssız Üretim Faaliyetleri;

Güneş Enerji Santrallerinde 1 MW üzerinde elektrik üretimi yapılması planlanmakta ise EPDK’dan “GES Üretim Lisansı” alınması gerekmektedir. Ancak 1 MW altında GES ile elektrik üretilmesi planlanmakta ise lisans almadan ve şirket kurmadan üretim yapılabileceği yasa ile düzenlenmiştir.

GES Lisanslı Üretim Faaliyeti;

GES yatırımcısı 1 MW üzerindeki elektrik üretimi için Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir anonim şirket veya limited şirket kurmak ve güneş ölçüm istasyonu ve ölçüm sonuç raporu, üretim tesisi bilgi formu, termin programı, tek hat şeması, 1/25000 Harita, proje arazisine ilişkin mülkiyet bilgisi ve kullanım hakkını kanıtlayan belgeler ve diğer belgeler ile Ön Lisans başvurusunu gerçekleştirir. Bu başvuru ilan edilerek farklı yatırımcılarında aynı proje alanına yönelik ön lisans başvuruları alınarak EPDK tarafından ön incelemesi gerçekleştirilir. EPDK tarafından ön incelemesi uygun görülen başvurucular ve işlem dosyaları ile ilgili YEGM Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu hazırlar. Akabinde de TEİAŞ yarışma gerçekleştirmek sureti ile en uygun koşulları sağlayan yatırımcı adayını tespiti ile EPDK tarafından Ön Lisans verilir. Ön lisans süresi içerisinde yatırımcı gerekli tesisin kurulmasına yönelik idari izinleri temini ve kurulacak tesisi imar planlarına işlemek suretiyle EPDK tarafından kendisine lisans verilir. Bunun akabinde de tesis ticari işletme olarak lisans süresince faaliyetlerine devam eder.

GES Lisanssız Üretim Faaliyeti;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı 14. maddesinde, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

6446 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin “Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında, “…güneş enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir.” düzenlemesi yer almıştır.

3154 sayılı Kanun ve Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin verdiği yetki uyarınca tesis edilen 26/07/2016 tarih ve 19973 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işlemi ile; elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemleri hususunda kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin “Yetkilendirilme Tablosu” yürürlüğe konulmuş, bu tabloya göre lisanssız üretim tesisi olan GES’ler için Türkiye Elektrik ve Dağıtım Anonim Şirketi [TEDAŞ] yetkilendirilmiştir.

Lisansız GES kurulması için elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılarak Çağrı Mektubunun alınması gerekmektedir. Bunun akabinde TEDAŞ tarafından proje onay süreci ikmal edilerek EDAŞ ile Bağlantı anlaşması imzalanır. Son aşamada ise kurulumu gerçekleşen Güneş Enerji Santralinin geçici kabulü TEDAŞ tarafından yapılarak ilgili EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşması yapılır. Bu anlaşma neticesinde lisanssız Güneş Enerji Santralinde üretilen elektrik enerjisi satışı faaliyetleri başlamış olur.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak gerek lisanslı ve gerekse de lisansız Güneş Enerji Santrali [GES] kurmak ya da devralmak isteyen yatırımcılara;

  • GES/Enerji Projelerine ilişkin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirket kuruluşları için ana sözleşme hazırlanması ve tescil işlemlerinin yapılması,
  • GES/Enerji şirketlerinin devralınmasında legal due diligence sürecinin yürütülmesi ile hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve pay devrinin tescil/final işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • GES/Enerji Projelerinde gerek devreden ve gerekse de kamu idareleri nezdinde doğan uyuşmazlıklarda hem genel mahkemelerde hem de tahkim merkezlerinde avukatlık ve dava süreçlerinin yönetilmesi hizmetini uzun yıllardır vermekteyiz.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Av. Ömer Faruk HANSU – [email protected]

https://hansu.av.tr/

-© Hansu Avukatlık Bürosu

-Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul, şirketler, vergi, enerji ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’ de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form