Hansu

Yabancı Yatırım ve Proje Geliştirme Hukuku

Türkiye’nin ekonomisi ve politikaları, içinde bulunduğumuz coğrafi bölgede Türkiye’yi en büyük Doğrudan Yabancı…

line1

Enerji Projeleri Hukuku

Küresel olarak dünyada nüfus artışı ile birlikte enerji tüketiminin de artış gösterdiği ortadadır. Artan bu enerji tüketimi talebi nedeni 

line1

Tarım ve Doğal Kaynak (Su/Maden) Hukuku

Tarım ve Doğal Kaynaklar Hukuku, tarım ve toprak mülkiyeti, doğal kaynak potansiyelinin yönetimi ve geliştirilmesi işlerini destekleyen kaynaklarla…
line1

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’nin, Avrupa’nın en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda ülkemiz; Avrupa, Asya ve Orta Doğu…

line1

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Hukuki destek olmaksızın, taraflarca akdedilen ticari sözleşmeler kolayca şirketlerin aleyhine sonuçlar…
line1

Tüketici ve Ürün/Hizmet Güvenliği Hukuku

Bilindiği üzere genel ürün güvenliği direktifine göre piyasaya sadece güvenli ürünler konulmalıdır. Standartlar her ne kadar Avrupa…
line1
Kurumsal konularda deneyimli bir hukuk firması tarafından desteklenmeksizin şirketlerce tüm iş ve işlemler ile…
line1

E-Ticaret Hukuku / Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Globalleşen dünyanın geldiği noktada internet, bireylerin ve şirketlerin teknolojideki gelişmeleri kullanarak yasal işlemler yapabileceği…
line1

Hukuk Büromuz, Uluslararası Barolar Birliği Üyesidir .

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZ VE FAALİYETLERİMİZ

Deneyimli ve alanında uzmanlaşan avukat ve danışman kadrosu ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Avukatlık Büromuz, müvekkil…

AVUKATLIK HİZMETİ ALIN

Avukatlık hizmetleri için bizimle iletişime geçmek için…

SIK SORULANLAR

S.S.S

Türk Borçlar Kanunu belirli türdeki sözleşmeler için yazılılık şartı öngörmüştür. Kanunun mecburi kıldığı bu sözleşme türleri dışında da, ispat kolaylığı ve ileride oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından sözleşmelerin yazılı olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Buna göre sözleşme yapılırken dikkat edilmesi gerekli hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

Sözleşmenin amacı ve konusu

Sözleşmenin süresi

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Bir ödeme yapılması yükümlülüğü bulunması halinde, tutar, para birimi, ödemenin vadesi, ödemenin ne şekilde, nereye ve kime yapılacağı

Ödemede veyahut sözleşmeden kaynaklanan bir edimi yerine getirme hususunda temerrüde düşme halinde, cezai şart ve tutarı veya gecikme faizi ve faiz oranı hususları

Sözleşmeye konu edimler ve bu edimlerin çatışmaya mahal vermeyecek şekilde detaylı açıklamaları

Uyuşmazlık halinde öngörülen çözüm yolu
Sözleşmenin feshi, fesih şartları ve şekli ile fesih sonrası tarafların hak ve yükümlülükleri

Yeni girişimcilerin şirket kurar iken ilk aşamada dikkat etmesi gereken husus şirketin türüdür. Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulacak şirket şahıs şirketi, limited şirket veyahut anonim şirket olabilir. Şirketin kurulması aşamasında gerekli evrak, sermaye miktarı, ortak sayısı ve sorumluluklar şirket türüne göre belirlenecektir.
Kurulacak şirketin türüne göre gerekli evrak, sermaye miktarı, ortak sayısı ve sorumluluklar hususlarında detaylı bilgi için lütfen Hukuk Büromuz ile iletişime geçiniz.
Genel kapsamda şirket kurulur iken dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde özetlenebilir:
Ticaret unvanı olarak seçilen unvanın, Türkiye’de kurulmuş ve tescili gerçekleşmiş bir şirketin unvanı ile aynı olup olmadığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtası ile kontrolü

Şirket adresinin, amacının ve konusunun belirlenmesi

Şirket kuruluş işlemlerinin MERSİS üzerinden gerçekleştirilmesi

Şirket ortaklarının ve yetkililerinin belirlenmesi

Şirket ana sermayesinin ve ortak paylarının belirlenmesi

Şirketi türüne göre yönetim kurulu ve denetim kurulunun belirlenmesi

Şirket ana sözleşmesinin MERSİS vasıtası ile hazırlanması, kontrolü ve noter onayı

İş davalarında geçen yıl uygulanmaya başlayan arabuluculuk dava şartını takiben, 01.01.2019 tarihi itibarı ile ticari davalarda da arabuluculuk şartı getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu madde 5/A uyarınca, TTK madde 4 ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Başka bir deyişle, anılan madde kapsamında ticari dava olarak sayılan ve arabuluculuk dava şartına tabi olan davaları açmadan önce, arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda arabuluculuk dava şartına bağlı ticari davalar şu şekilde belirlenmiştir:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 4 kapsamında mutlak ticari dava olarak öngörülen davalar

Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki davalar

Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki tazminat ve alacak davaları

Rekabet yasağından doğan tazminat ve alacak davaları

Rehin karşılığında ödünç verme işinden doğan tazminat ve alacak davaları

Yayın sözleşmelerinden doğan tazminat ve alacak davaları

Kredi mektubu ve kredi emrine ilişkin tazminat ve alacak davaları

Komisyon sözleşmelerinden doğan tazminat ve alacak davaları

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılara ilişkin davalar

Havale sözleşmelerinden doğan tazminat ve alacak davaları

Saklama sözleşmelerinden doğan tazminat ve alacak davaları

Fikrî mülkiyet hukukuna dair bir ticari işletmeyi ilgilendiren tazminat ve alacak davaları

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden doğan tazminat ve alacak davaları

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan tazminat ve alacak davaları

Taşınmaz malın orman sınırları içinde kalıp kalmadığı hususu ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’nden kontrol edilmelidir.

Gayrimenkul satın alınır iken, öncelikle ilgili gayrimenkulün tapu senedi istenilmeli, tapu dairesinden bu yerin o kimse adına kayıtlı olup olmadığı muhakkak teyit edilmelidir.

Taşınmaz malın kıymetini azaltacak herhangi bir haciz, ipotek, irtifak olup olmadığı, taşınmazın tapuda devrine bir engel bir şerh bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Taşınmazın vergi, aidat ve sair borcu olup olmadığı öğrenilmelidir.

Taşınmazla ilgili kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulmuş ise yönetim planı mutlaka incelenmelidir. Taşınmaz alındıktan sonra yönetim planındaki hükümler yeni malik açısından da bağlayıcı olacaktır.

Taşınmaza ait fiili durumun inşaat projesine uygun olup olmadığının kontrolü ileride ilgili Belediye ile uyuşmazlık yaşamama adına dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Satış protokolü imzalanmalı, protokol imzalanmadan kaparo verilmemelidir. Kaparo miktarı protokole yazılmalı ve kaparo miktarı anlaşılan satış bedelinin %5’ini geçmemelidir. Satış protokolüne taşınmazın il-ilçe-mahalle-köy, ada-parsel, varsa bağımsız bölüm numaraları yazılmalıdır.

Kat mülkiyetine henüz geçilmemiş bir taşınmaz alınacak ise yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması ve kat mülkiyetine geçiş ile ilgili bazı formalitelerin olacağı ve birtakım masraflar yapılması gerekeceği dikkate alınmalıdır.

Tapu masrafları ve varsa borcu yoktur yazısı almak için ödenmesi gerekecek olan vergi, aidat ve sair borçların kimin tarafından ödeneceği hususunda anlaşma sağlanmalıdır.

Turkish Labour Code gives a right to terminate an employment contract both to employees and employers. However this right must be used by following some specific procedures as it is stated in the Labour Code.

This right of termination can be used without any reason or notice in the trial period (the trial period can ve 2 months at most) of the employee.

The employer has the obligation of terminating an employment contract by giving a notice to the employee according to the employee’s seniority.

Employer may terminate the employee’s employment contract with a rightous cause in six workdays following the date of the discovery of the rightous cause.

Employees subjected to employment security have right to file a reemployment lawsuit.

The termination notice must be in written and the termination cause must be certain and clear. In case the employee avoids to recieve the termination notice, the termination must be served via notary.

The employee’s written defence must be taken, in case the employee’s contract is terminated due to performance or behaviour.

After termination of the employment contract, an employee has right to file a lawsuit before labour courts in any case. Only possible way to avert a lawsuit is to make a mutual agreement with the employee via mediation. Our law Office provides legal services for such mutual agreements.

İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Bu süreler tebliğ, idarenin başvuruyu reddetmesi veya cevap verme süresi içerisinde sessiz kalmasına göre farklılık göstermektedir.

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvuruya İdare Hukukunda “ön karar” denilmekle birlikte bazı uyuşmazlıklarda ön karar alma dava şartı niteliğindedir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır (zımni red). İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Bu süreler; idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı veya idarenin cevap verme süresinde sessiz kalması halinde cevap verme süresinin sonundan itibaren, vergi uyuşmazlıklarında ise tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar.

TAKIM ARKADAŞLARIMIZ

TAKIM ARKADAŞLARIMIZ

Ömer Faruk HANSU

KURUCU ve YÖNETİCİ ORTAK

İstanbul Barosu üyesidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Ömer Faruk Hansu, Hansu Avukatlık Bürosunun kurucusu ve yöneticisidir…

Nejla HANSU

YÖNETİCİ ORTAK

Sözleşmeler Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, İcra İflas Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku…

Esra HANSU

KIDEMLİ AVUKAT

Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, İcra İflas Hukuku Rekabet Hukuku, İş Hukuku, Özelleştirme Hukuku, Şirket Birleşme …

Ebru ÖZDURAN

YÖNETİCİ AVUKAT

Av. EBRU ÖZDURAN, T.C. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmakla stajını İzmir Barosunda tamamlayarak 2009 yılında İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık hayatına başlamıştır…

Fatma ÇİMEN

AVUKAT

Av. FATMA ÇİMEN, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 2014 yılında mezun olmakla stajını İstanbul Barosunda tamamlayarak 2015 yılında İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık hayatına başlamıştır…

Yağmur Eroğlu OYMAK

AVUKAT

Av. YAĞMUR EROĞLU OYMAK, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamış ve 2016 yılında mezun olmuştur…

HABERLER

MAKALELER

İLETİŞİME GEÇ

Menü